Anketa OPTIMAL SLOVAK BUS na veľtrhu BUS SHOW 2018

Anketa je súčasťou programu na interaktívnom dopravnom veľtrhu BUS HOW zdravá doprava 2018. Optimálne autobusy pre linkovú a mestskú dopravu sa vyhodnotí na základe tajného hlasovania poroty, zložené z novinárov, dopravných odborníkov, zástupcov štátnej správy, študentov a dizajnérov. Hodnotiaci výsledok môže byť celkom odlišný, než sú výsledky skutočných výberových konaní.

 

A) OPTIMAL SLOVAK BUS – LINES

B) OPTIMAL SLOVAK BUS – CITY

 

Predstavte aj vy optimálne autobusy a trolejbusy pre slovenskú verejnú dopravu. Ukážte, že práve váš autobus alebo trolejbus je tým skutočne najlepším variantom pre hromadnú dopravu na Slovensku.

 

Pravdepodobne anketa ukáže, že tým najdôležitejším parametrom pre skutočne optimálne autobusy alebo trolejbusy nemusí byť vždy najnižšia obstarávacia cena, ale tzv. skutočná úžitková hodnota autobusu. V hodnotení by mali byť zohľadnené nielen samozrejme výborné technické parametre, celkové spracovanie, ekonomická prevádzka a jazdné vlastnosti vozidla, ale aj prínos pre ekológiu, kvalitu životného prostredia, čistotu ovzdušia a určite aj estetické stvárnenie celkového dizajnu vonkajších častí karosérie a interiéru. Skutočne optimálne vozidlá verejnej dopravy by mali byť svojím vyhotovením prívetivé pre cestujúcich, pohodlné, tiché, bezbariérové. V hodnotení poroty by sa mali premietnuť názory o možnostiach prirodzeného včlenenia vozidiel verejnej dopravy do urbanistických štúdií a návrhov slovenských miest.

Hľadáme autobusy a trolejbusy, ktoré budú tým najefektívnejším riešením, vozidlá s vysokou pridanou hodnotou. Vozidlá, pri ktorých budú ich prevádzkové vlastnosti rovnaké po celý čas ich životnosti s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Do hodnotenia v ankete môžu byť zaradené linkové a mestské autobusy bez rozdielu pohonu, dieselové, elektrické aj na zemný plyn (CNG).  

Anketa sa uskutoční 5. 6. 2018 a výsledky budú zverejnené na večernom stretnutí vystavovateľov na veľtrhu BUS SHOW v hale 2 dňa 6. 6. 2018.

Prihlášky autobusov do ankety podávajte najneskôr do 5. 4. 2018 na adresu redakce@praha-tip.cz

Obratom vám späť pošleme všetky ďalšie informácie a podmienky účasti na ankete.

 

Informácie o veľtrhu BUS SHOW nájdete na: www.busshow.eu

 

Odpovede na otázky. Ako to urobiť, aby ľudia radi cestovali hromadne …

.

MHD v Ženevě, ilustrační foto: Zdeněk Nesveda

MHD v Ženevě, ilustrační foto: Zdeněk Nesveda

.

Survey OPTIMAL SLOVAK BUS at the fair BUS SHOW 2018

 

The survey is part of the program at the interactive transport fair BUS HOW health transportation 2018. The optimum buses for the line and urban transportation will be evaluated based on the secret vote of jury compound of journalists, transport specialists, representatives of public administration, students and designers. The evaluation result can be totally different from results of real tenders

 

A) OPTIMAL SLOVAK BUS – LINES

B) OPTIMAL SLOVAK BUS – CITY

 

Imagine the optimum buses and trolleybuses for the Slovak public transportation. Show that just your bus or trolleybus in the best option for the public transportation in Slovakia.

 

The survey will probably show that the purchase price does not need to be the most important parameter for really optimum buses or trolleybuses but it could be its real usability value.
The evaluation shall regard not only the excellent technical parameter, total performance, economic operation as well as driving qualities of the vehicle but also the contribution to the environment,
air quality and last but not least the aesthetic design of external part of the body and the interior.
The really optimum vehicles for public transportation should passengers-friendly, quiet and barrier-less. The jury evaluation should reflect opinions regarding the natural inclusion of public transportation vehicles into the urban studies and designs of Slovak towns.

We look for buses and trolleybuses that will be the most effective solution, for the vehicles with high added value. The vehicles of which the operation features will persist their whole service life at low operational costs. The survey evaluation can included the line and urban buses regardless the type of their drive, diesel, electric or natural gas (CNG).  

The survey will be held on 5. 6. 2018 and the results will be published at the evening meeting of exhibitors of the fair BUS SHOW in the hall 2 on 6. 6. 2018.

Apply the application of buses in the survey before 5. 4. 2018 at the address redakce@praha-tip.cz

Mobile contact: 00420 776 111 113

By return you receive all further information and conditions for participation in the survey.

Find more information on the fair BUS SHOW at: www.busshow.eu

 

Answers to questions. How to arrange that people like to travel in mass transportation…