Druhý veľtrh BUS SHOW s podporou slovenských vládnych inštitúcií

Druhý ročník slovenského dopravného veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava NITRA 2019 sa uskutoční za podpory Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Obaja ministri otvorene vyjadrili podporu dopravnému veľtržnému projektu a poskytli záštitu pre druhý ročník, ktorý sa uskutoční na Národnom výstavisku agrokomplex v Nitre od 19. do 21. februára 2019.

 • BUS SHOW zdravá doprava 2019, 10 000 m² výstavnej plochy
 • Bezpečné a ekologické autobusy s efektívnou prevádzkou
 • Progresívne elektronické odbavovacie, riadiace a informačné systémy
 • Špičková servisná technika a distribúcia náhradných dielov
 • Platforma E BUS3000 pre podporu elektromobility vo verejnom priestore
 • Podpora inteligentných dopravných projektov „SMART CITY“
 • Anketa návštevníkov OPTIMAL SLOVAK BUS
 • Dosah marketingového okruhu bez hraníc – Čechy, Morava, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko
 • BUS SHOW TOUR, nevšedný marketingový partnerský projekt  

Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava je jednou z nevýznamnejších udalostí podpory rozvoja verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Hlavným cieľom je predstaviť nové progresívne technológie a najmodernejšie dopravné prostriedky hromadnej dopravy, rozhýbať stojaté vody v obchodovaní s autobusmi a tiež predstaviť nové možnosti financovania. Verejná doprava je jedným z kľúčových odvetví pre fungovanie štátu a zaslúži si zvláštnu pozornosť.

Veľtrh veľtrhom robia renomované značky, ale aj početné publikum odborných návštevníkov. Veľtrhy sú stále najsilnejším marketingovým nástrojom, vidíme to na príkladoch vo vyspelých krajinách západnej Európy. Renomované veľtrhy sú prestížnou záležitosťou pre mesto aj štát, o čom svedčia práve záštity udelené tomuto projektu najvyššími štátnymi inštitúciami Slovenskej republiky.

BUS SHOW je ešte len na svojom začiatku, ale už po prvom ročníku je zrejmé, akým smerom sa bude uberať. Využíva voľný priestor a profiluje sa ako východoeurópsky veľtrh, je to vidieť aj z grafického znázornenia dosahu marketingového okruhu.

 

 

Pri prvom ročníku bol v Nitre položený základný kameň k novej tradícii, teraz má každý z potenciálnych vystavovateľov možnosť pridávať ďalšie „kvádre“ a podieľať sa na vzniku ambiciózneho projektu. BUS SHOW je nízkorozpočtový veľtrh s jednoznačne najnižšími cenami za výstavné plochy, no s najvyššou možnou mierou reklamnej podpory pre vystavovateľov. BUS SHOW je veľkou výzvou pre výrobcov a importérov dopravných prostriedkov a ďalších dopravných technológií. Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava vznikol vďaka dobrým partnerským vzťahom a všetkým, ktorí sa na prvom ročníku zúčastnili tak v role vystavovateľov, ako aj návštevníkov.

 

Zľavy za prenájom výstavnej plochy vo výške 12 % platia do 1. 10. 1018. 

 

Zdeněk Nesveda

 

                 

 

..

.

.

 

The Second BUS SHOW with the Support of Slovak Government Institutions

The second year of the Slovak transportation fair, the BUS SHOW Healthy Transportation NITRA 2019, will take place with the support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, and the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic. Both ministers openly expressed their support of the transportation fair project and provided auspices for the second year, which will take place at the National Fairgrounds Agrokomplex in Nitra from 19th to 21st February 2019.

 • BUS SHOW Healthy Transport 2019, 10,000m² of exhibition area
 • Safe and ecological buses with efficient operation
 • Progressive electronic terminal, control and information systems
 • Top service technology and spare parts distribution
 • E BUS3000 Platform for the promotion of public electromobility
 • Promotion of intelligent “SMART CITY” transport projects
 • Visitors’ survey OPTIMAL SLOVAK BUS
 • Marketing outreach without borders – Bohemia, Moravia, Slovakia, Austria, Hungary
 • BUS SHOW TOUR, a unique marketing partner project

The BUS SHOW Healthy Transport Fair is one of the most significant events in the promotion of public transport development in Slovakia. The main objective is to introduce new progressive technologies and the latest public transport vehicles, to set the still waters in trading with buses in motion, and also to introduce new financing options. Public transport is one of the crucial industries for functioning of the state and it deserves a special attention.

The fair is what it is thanks to the renowned brands as well as the numerous professional visitors. Fairs are becoming the strongest marketing tool, as we can see in the advanced Western European countries. Renowned fairs are a prestigious event both for the state and the city, as is shown in the auspices provided to this project by the highest state institutions of the Slovak Republic.

BUS SHOW is just at its beginning but the direction it is going is quite clear after the first year. It uses a free space and profiles itself as an Eastern-European fair, which is also obvious in the graphic illustration of the marketing outreach.

The first year in Nitra laid a foundation stone to a new tradition and each of the potential exhibitors now has the opportunity to add another “stone” and participate in the creation of an ambitious project. The BUS SHOW is a low-budget fair with undoubtedly the lowest prices for exhibition areas, but the highest possible level of advertising support for the exhibitors. The BUS SHOW is a great challenge for manufacturers and importers of vehicles and other transport technologies. The BUS SHOW Healthy Transport Fair was founded thanks to the good partner relationships and thanks to all those who participated in the first year as exhibitors and visitors as well.

All information is available at the BUS SHOW EU portal: www.busshow.eu

The 12% discount off the exhibition area lease is valid until 1 Oct 2018